Neurologia pytania

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1065

  Pytania – neurologia

  1. W przypadku uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym :
  a. zachowana jest funkcja kończyn górnych
  b. zachowana jest funkcja kończyn dolnych
  c. występuje pęcherz autonomiczny
  d. zaburzona jest funkcja oddechowa

  2. Paraplegia to:
  a. uszkodzenie kończyn dolnych
  b. uszkodzenie kończyn prawych lub lewych
  c. uszkodzenie 4 kończyn
  d. uszkodzenie 1 kończyny

  3. Możliwość chodu naprzemiennego zachodzi w:
  a. uszkodzeniu odcinka piersiowego kręgosłupa poniżej Th6
  b. uszkodzeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  c. uszkodzeniu odcinka szyjnego
  d. uszkodzeniu odcinka piersiowego poniżej Th10

  4. Wysokie aparaty szynowe z koszem biodrowym stosowane są :
  a. w uszkodzeniu szyjnego odcinka kręgosłupa
  b. w uszkodzeniu piersiowego odcinka kręgosłupa od Th6
  c. w uszkodzeniu piersiowego odcinka kręgosłupa od Th12
  d. w uszkodzeniu odcinka lędźwiowego

  5. Do powikłań występujących u chorych z paraplegią nie należą:
  a. odleżyny
  b. zaburzenia układu moczowego
  c. zaburzenia oddechowe
  d. afazja

  6. W uszkodzeniu górnego neuronu ruchowego występuje:
  a. pęcherz automatyczny
  b. pęcherz wiotki
  c. pęcherz autonomiczny
  d. żaden z wyż. wymienionych

  7. Naukę opróżniania pęcherza prowadzi się u chorych
  a. z pęcherzem automatycznym
  b. z pęcherzem autonomicznym
  c. z pęcherzem wiotkim
  d. z żadnym z wymienionych

  8. Chód kangurowy to chód:
  a. 4-ro taktowy
  b. 2 taktowy
  c. 3 taktowy
  d. naprzemienny

  9. Wyłącznie chód kangurowy możliwy jest u chorych z uszkodzeniem:
  a. Th1-Th3
  b. Th4-Th7
  c. Th8-Th10
  d. Th12-L2

  10. Stymulacje pęcherza stosujemy w przypadku:
  a. pęcherza automatycznego
  b. pęcherza reflektorycznego
  c. pęcherza wiotkiego
  d. żadnego z wymienionych

  11. Tetraplegia dotyczy uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:
  a. C1-C4
  b. C5-C7
  c. Th1-Th12
  d. L1-S2

  12. W uszkodzeniu rdzenia kręgowego, zapobieganie powikłaniom oddechowym, odleżynom
  i kontrola pęcherza moczowego to zadania okresu:
  a. wstrząsu rdzeniowego
  b. odnowy i kompensacji
  c. stabilizacji fizjopatologicznej
  d. adaptacji psychosomatycznej

  13. W procesie Aktywnej Rehabilitacji uczestniczą:
  a. chorzy po udarach
  b. parkinsonicy
  c. chorzy z uszkodzeniem rdzenia
  d. chorzy z SM

  14. Bandażowanie kończyn dolnych i brzucha w czasie pionizacji u chorych z uszkodzeniem
  rdzenia stosujemy w celu:
  a. wzmocnienia kończyn
  b. zapobiegania omdleniom
  c. przeciwbólowo
  d. dopasowania protez

  15. Do odległych skutków urazów rdzenia nie zaliczamy:
  a. osteoporozy
  b. kamicy nerkowej
  c. anoreksji
  d. kamicy pęcherza

  16. Ocena niesprawności ruchowej wg Kurtzke’go podstawę programu terapii:
  a. długofalowej u chorych z SM
  b. krótkoterminowej u chorych z SM
  c. u parkinsoników
  d. u chorych po udarach

  17. Cykliczna zmienność w ciągu dnia sprawności charakteryzuje pacjentów:
  a. z SM
  b. z parkinsonizmem
  c. po udarach
  d. z uszkodzeniem rdzenia

  18. Oceny mięśnia spastycznego dokonam:
  a. testem siły mięśniowej /Lowetta/
  b. skalą Aschwortha
  c. skalą Webstera
  d. EMG

  19. Z objawami SM nie kojarzą się:
  a. rzuty i remisje
  b. plaki
  c. faza „on” i „off”
  d. objaw Lermitha

  20. Fazy „włączenia i wyłączenia” dotyczą:
  a. etapów parkinsonizmu
  b. cyklicznej sprawności niesprawności parkinsoników
  c. trudności z rozpoczęciem ruchu parkinsoników
  d. żadnego z nich

  21. Pacjentów z parkinsonizmem cechuje:
  a. sztywność poranna
  b. wiotkość
  c. sztywność typu koła zębatego
  d. spastyczność

  22. Badanie wg kwestionariusza UPDRS stosowane jest:
  a. w udarach
  b. w parkinsoniźmie
  c. w SM
  d. w uszkodzeniu rdzenia

  23. Uszkodzenie „automatyzmów ruchowych” wymaga:
  a. ćwiczeń odruchowych
  b. ćwiczeń rónoważnych
  c. ćwiczeń rozluźniających
  d. ćwiczeń Frenkla

  24. Do zespołu hipotoniczno-hiperkinetycznego zaliczamy:
  a. parkinsonizm
  b. hemiplegie
  c. pląsawice
  d. mioklonie

  25. Która z wymienionych struktur układu nerwowego odpowiada za koordynację:
  a. kora mózgowa
  b. jądra podstawy
  c. pień mózgu
  d. n. obwodowy

  26. Zespół hipertoniczno-hipokinetyczny charakteryzuje się:
  a. bradykinezją
  b. obniżeniem napięcia mięśniowego
  c. występowaniem ruchów pląsawiczych
  d. obj. scyzorykowym

  27. Do objawów zaburzeń funkcji móżdżku należą wszystkie poniższe z wyjątkiem:
  a. hipotoni
  b. zamazanej skandowanej mowy
  c. drżenia spoczynkowego z towarzyszącym objawem “kręcenia pigułki”
  d. adiadochokinezy

  28. Drżenie zamiarowe to niezborność ruchowa:
  a. występująca na całym przebiegu ruchu;
  b. odchylenia nasilające się przy zbliżaniu się do celu;
  c. ostre szarpnięcie na przebiegu całego ruchu;
  d. zaburzenia ruchowe w uszkodzeniach kory mózgu.

  29. Ruchy mimowolne to /wskaż błąd/:
  a. ruchy pląsawice
  b. drżenie pęczkowe
  c. ruchy atetotyczne
  d. ruchy torsyjne.

  30. Charakterystyczne dla choroby Parkinsona jest:
  a. sztywność mięśni;
  b. spastyczność mięśni, drżenie mięśniowe;
  c. wiotkość, atetoza,
  d. sztywność mięśni, ruchy torsyjne.

  31. Ataksja to zaburzenia ruchów czynnych:
  a. pochodzenia móżdżkowego nie nasilające się bez kontroli wzrokowej;
  b. pochodzenia móżdżkowego nasilające się bez kontroli wzrokowej;
  c. pochodzenia tylnosznurowego nie nasilające się bez kontroli wzrokowej;
  d. z czuciowych nerwów obwodowych nie nasilające się bez kontroli wzrokowej.

  32. Wskaż błąd – oczopląs, mowa skandowana, drżenie zamiarowe to:
  a. objawy SM
  b. triada Charkota
  c. objawy Parkinsonizmu
  d. postać móżdżkowa SM.

  33. Zasady ćwiczeń Frenkla:
  a. coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia koordynacyjne
  b. coraz szybsze ćwiczenia symetryczne
  c. ćwiczenia z wzrastającym oporem
  d. ćwiczenia z wykorzystaniem biofeedbacku.

  34. Zaburzenia chodu pochodzenia pozapiramidowego charakteryzujemy jako:
  a. chód defiladowy
  b. chód koszący
  c. chód szczudłowaty
  d. chód kaczkowaty

  35. Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się :
  a. wieloogniskowym uszkodzeniem OUN;
  b. wieloogniskowym uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego;
  c. postępującym zanikiem mieliny w obwodowym układzie nerwowym;
  d. niedorozwojem mieliny w OUN.

  36. Do oceny sprawności osoby po udarze wykorzystuje się:
  a. skale uszkodzeń
  b. skale funkcjonalne
  c. skale jakości życia
  d. testy oceny narządu ruchu

  37. Objaw zaniedbania połowiczego to:
  a. brak ruchu po stronie chorej
  b. występowanie synergii po stronie porażonej
  c. zapominanie o stronie porażonej
  d. utrata czucia

  38.Osoby z zespołem „neglect” nie układa się:
  a. na plecach, stroną porażoną do ściany
  b. na plecach, stroną porażoną do pokoju
  c. na stronie porażonej
  d. na brzuchu

  39. Pozycje ułożeniowe hemiplegika stosowane są w celu /wskaż błąd/:
  a. unikania odleżyn
  b. hamowania synergii
  c. unikania powikłań oddechowych
  d. zmniejszania bolesności

  40. Pionizacja nie jest wskazana u pacjenta z hemiplegią:
  a. wiotkiego
  b. spastycznego z dużymi synergiami
  c. z zaniedbaniem połowiczym
  d. za afazją

  41. Wzmocnienie wzorców spastycznych u hemiplegika występuje:
  a. w wyniku zaburzeń równowagi w pozycjach wyższych
  b. gdy ćwiczy stronę porażoną
  c. gdy ma apraksję
  d. u pacjenta wiotkiego

  42. Zmiany martwicze w ścianach naczyń są powodem:
  a. zatorów
  b. zakrzepów
  c. krwotoków
  d. zawałów

  43. Charakterystyczne dla uszkodzenia ośrodkowego neuronu ruchowego jest /wskaż błąd/:
  a. wygórowane napięcie o typie spastyczności
  b. wygórowanie odruchów głębokich
  c. drżenia pęczkowe
  d. konusy

  44. Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące uszkodzeń ośrodkowego neuronu ruchowego
  są prawdziwe z wyjątkiem:
  a. powodują wystąpienie objawu Babińskiego
  b. powodują brak odruchu kolanowego
  c. są spowodowane najczęściej przez zaburzenia krążenia mózgowego
  d. często dotyczą torebki wewnętrznej

  45. Zawał obejmujący prawą torebkę wewnętrzną może prowadzić do wystąpienia wszystkich
  wymienionych poniżej ubytków z wyjątkiem:
  a. lewostronnej niedoczulicy
  b. prawostronnego niedowidzenia połowiczego jednoimiennego
  c. lewostronnego niedowładu nerwu twarzowego
  d. objawu Babińskiego po stronie lewej

  46. Afazja ruchowa Broki jest często związana z:
  a. halucynacjami słuchowymi
  b. agnozją palców
  c. apraksją konstrukcyjną
  d. uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego

  47. Nasilenie spastyczności powoduje:
  a. selektywność ruchu
  b. obniżenie synergii mięśniowych
  c. hyperrefleksję
  d. poprawę kontroli tułowia

  48. Występowanie synergii mięśniowych u hemiplegika wiąże się z:
  a. zaburzeniem czucia
  b. brakiem kontroli korowej
  c. wiotkością mięśni
  d. ataksją

  49. Które z objawów nie wskazują na obecność spastyczności:
  a. klonusy
  b. obj. scyzorykowy
  c. obj. koła zębatego
  d. synergie

  50. Który bodziec powoduje obniżenie napięcia mięśniowego:
  a. szybkie rozciąganie mięśnia
  b. trakcja stawu
  c. kompresja stawu z siłą mniejszą niż normalnie dźwigany ciężar
  d. szybkie pocieranie skóry nad mięśniem

  51. Zaburzenia mowy polegające na trudnościach z artykulacją dźwięków, nazywaniem
  i powtarzaniem słów określamy jako:
  a. afazja Broki
  b. afazja czuciowa
  c. afazja Wernickego
  d. apraksja

  52. Synergia zgięciowa to:
  a. naturalna reakcja toniczna u człowieka
  b. globalna odpowiedź ruchowa wyprzedzająca synergię wyprostną
  c. odpowiedź ruchowa występująca po synergii wyprostnej
  d. patologiczna reakcja ruchowa świadcząca o ciężkim uszkodzeniu

  53. Charakterystyczne cechy niedowładów ośrodkowych to:
  a. rozlane upośledzenie siły i zakresu ruchów czynnych
  b. brak współruchów
  c. brak odruchów patologicznych
  d. obniżenie napięcia mięśni i odruchów

  54. Niedowłady czterokończynowe charakterystyczne są dla uszkodzeń okolicy:
  a. pnia mózgu
  b. torebki wewnętrznej
  c. rogów przednich rdzenia
  d. kory mózgu

  55. Charakterystyczne dla metody Bobath jest /wskaż błędną odpowiedź/:
  a. zmiana patologicznych wzorców ruchowych
  b. wykorzystanie reakcji odruchowych
  c. rozwijanie ruchu w sekwencji rozwojowej
  d. wykorzystanie patologicznych synergii zgięciowej i wyprostnej.

  56. Patologiczne napięcie mięśniowe wykorzystane jest wg Bobath do:
  a, stabilizacji pacjenta
  b. szybszej pionizacji
  c. hamowane w miarę możliwości
  d. rozwoju siły pacjenta.

  57. W celu ograniczenia rozwoju patologicznego wzorca ruchowego wg Bobath należy:
  a. wzmocnić prawidłowy, fizjologicznie wcześniejszy wzorzec;
  b. kompensować ruch zdrową kończyną;
  c. efektywniej wykorzystać opór w ćwiczeniu;
  d. unieruchomić kończynę.

  58. Samoistny powrót funkcji wg Brunnstrum odbywa się etapami w kolejności:
  a. wiotkość, spastyczność- częściowe ruchy czynne, ruchy czynne;
  b. spastyczność, ruchy czynne, patologiczne synergie, wiotkość;
  c. wiotkość, spastyczność-patologiczne synergie, ruchy czynne;
  d. wiotkość, ruchy czynne-patologiczne synergie, spastyczność.

  59. Wg Brunnstrum aktywność ruchową w postaci patologicznych synergii należy:
  a. hamować
  b. wzmacniać
  c. wykorzystywać do ćwiczeń i ukierunkować
  d. wkomponować w aktywność fizjologiczną

  60. Nadmierne prostowanie stawu kolanowego w fazie podporu występuje:
  a. w uszkodzeniu n. strzałkowego
  b. w uszkodzeniu n. piszczelowego
  c. w uszkodzeniu n. kulszowego
  d. w żadnym z nich

  61. Zabiegi elektrostymulacji stosowane są:
  a. w hemiplegii
  b. w uszkodzeniu nerwów obwodowych
  c. w SM
  d. w zespołach bólowych kręgosłupa

  62. Jakie zaburzenia chwytu występują u chorych z uszkodzeniem nerwu promieniowego
  a. szczypcowego
  b. siłowego
  c. bocznego
  d. cylindrycznego

  63. W którym typie uszkodzenia n. obwodowego, równocześnie toczące się procesy regeneracji i degeneracji kończą się reinerwacją narządu końcowego:
  a. aksonotmesis
  b. neuropraksja
  c. neurotmesis
  d. neuralgia

  64. Obniżenie odruchu ze ścięgna rzepki występuje często z obniżeniem siły mięśnia:
  a. czworogłowego uda
  b. biodrowo- lędźwiowego
  c. piszczelowego przedniego
  d. przywodziciela wielkiego

  65. Na uszkodzenie n. pośrodkowego wskazuje objaw w postaci:
  a. ręki “małpiej”
  b. ręki cepowatej
  c. ręki szponiastej
  d. ręki butonierkowatej

  66. Uszkodzenie n. strzałkowego sygnalizuje:
  a. zmniejszony odruch ze ścięgna Achillesa
  b. zaburzenie czucia w ok. kostki wewnętrznej
  c. zmniejszenie siły mięśniowej m. piszczelowego przedniego
  d. upośledzenie zginacza podeszwowego palców

  67. Korzeń nerwowy L3-L4 jest początkiem nerwu
  a. kulszowego
  b. piszczelowego
  c. udowego
  d. strzałkowego

  68. Odczyn zwyrodnienia występujący w badaniu n. obwodowego to:
  a. brak reakcji na prąd faradyczny
  b. tzw. “cisza” w obrazie EMG
  c. brak reakcji na impuls prostokątny
  d. wykres czynności mięśnia rzadki i zębiasty

  69. Obniżenie pobudzenia motoneuronów alfa uzyskamy w wyniku stosowania bodźców:
  a. żywe, jasne światło
  b. szybki ruch
  c. łagodne ciepło
  d. duży zakres ruchu

  70. Przeciwwskazaniem do stosowania metody PNF jest:
  a. spastyczność
  b. afazja
  c. obniżenie napięcia mięśniowego
  d. niewydolność krążeniowa

  71. Metoda PNF oparta jest na :
  a. fizjologicznym rozwoju czynności człowieka
  b. kolejności sekwencji rozwojowej
  c. kolejności pojawiania się patologicznych synergizmów
  d. ruchach naturalnych

  72. Regeneracja nerwu obwodowego wymaga: /wskaż błąd/
  a. ciepła
  b. zimna
  c. stymulacji
  d. witamin z grupy B

  73. W uszkodzeniach n. obwodowego typu neuropraksja występuje:
  a. zanik mięśnia
  b. odczyn zwyrodnienia
  c. zaburzenie czucia
  c. odrost nerwu 2 mm /dobę

  74. Uszkodzenie n. obwodowego powoduje:
  a. niedowład mięśni
  b. odruchy patologiczne
  c. synergię zgięciową
  d. nadwrażliwość czuciową

  75. Upośledzenie zginacza promieniowego nadgarstka, nawracacza, zginacza głębokiego
  palców i kciuka, mm. glistowatych promieniowych jest wynikiem uszkodzenia nerwu:
  a. pośrodkowego
  b. promieniowego
  c. łokciowego
  d. mięśniowo-skórnego

  76. Objaw Mackiewicza wskazuje na uszkodzenie nerwu:
  a. strzałkowego
  b. udowego
  c. promieniowego
  d. łokciowego

  77. Objawem upośledzenia n. promieniowego jest “ręka”:
  a. małpia
  b. kaznodziei
  c. szponiasta
  d. cepowata
  78. Uszkodzenie obwodowego neuronu spowoduje wszystkie poniższe objawy lub ubytki
  z wyjątkiem:
  a. utraty odruchów rozciągowych
  b. utraty odruchów powierzchownych
  c. zaniku mięśni
  d. objawu Babińskiego

  79. W zespole tylniego przesunięcia jądra miażdżystego obserwuje się:
  a. nasilenie objawów bólowych w czasie siedzenia
  b. pogorszenie w trakcie chodzenia
  c. poprawę w pozycji siedzącej
  d. nasilenie objawów w trakcie przeprostów kręgosłupa

  80. Zniszczenie rogów przednich rdzenia kręgowego powoduje powstanie wszystkich
  poniższych objawów z wyjątkiem:
  a. zniesienia odruchów miotatycznych
  b. zmniejszenia masy mięśniowej
  c. porażenia wiotkiego
  d. objawu Babińskiego

  81. Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące przepukliny jądra miażdżystego są prawdziwe
  z wyjątkiem:
  a. powstaje w wyniku wypadnięcia jądra miażdżystego przez uszkodzony pierścień
  włóknisty do kanału kręgowego
  b. może dotyczyć ogona końskiego
  c. zwykle dotyczy pojedynczego korzenia rdzeniowego
  d. zwykle powoduje nietrzymanie moczu

  82. Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące zespołu końskiego są prawdziwe z wyjątkiem:
  a. objawy są jednostronne
  b. może być wynikiem wypadnięcia krążka międzykręgowego
  c. dotyczy klasycznie korzeni rdzeniowych L3-C0
  d. może powodować wystąpienie objawu Babińskiego

  83. Wskazania do manualnych mobilizacji stawów kręgosłupa to:
  a. hypomobilność
  b. utrzymanie ruchomości
  c. spondyloza
  d. osteoporoza

  84. Wg McKenzie z adaptacyjnym skróceniem tkanek miękkich, okołokręgosłupowych mamy
  do czynienia w:
  a. zespole zaburzeń posturalnych
  b. zespole zaburzeń funkcjonalnych
  c. zespole zaburzeń strukturalnych
  d. w żadnym z wymienionych

  85. Fenomen centralizacji bólu to /wskaż błąd/:
  a. przesuwanie się bólu dośrodkowo
  b. przesuwanie się bólu obwodowo
  c. występuje tylko w zespole zaburzeń strukturalnych
  d. jego występowanie wskazuje na terapeutyczną użyteczność ruchu, który go wywołuje.

  86. Przykład objawów obecnych przy przodoprzesunięciu jądra miażdżystego stanowi:
  a. zespół 1
  b. zespół 2
  c. zespół 5
  d. zespół 7

  87. Punkty uciskowe Valleixa są wrażliwe w przypadku rwy:
  a. kulszowej
  b. udowej
  c. barkowej
  d. żadnej z wymienionych

  88. Jeżeli ból nie ustępuje pod wpływem spoczynku oraz nie nasila się pod wpływem ruchu,
  to przyczyną jest:
  a. uszkodzenie krążka miażdżystego
  b. ZZSK
  c. zaburzenie statyczne
  d. wada wrodzona

  89. Oddzielenie się kręgu S1 od kości krzyżowej to:
  a. lumbalizacja
  b. sakralizacja
  c. kręgozmyk
  d. żadna z wymienionych

  90. Wymień mięśnie wskaźnikowe korzenia S1:
  a. strzałkowy długi
  b. piszczelowy tylny
  c. przywodziciel długi
  d. piszczelowy przedni.

  91. Celem mobilizacji nerwu jest: /wskaż błąd/
  a. rozciągnięcie nerwu w okresie przewlekłym
  b. rozciągnięcie nerwu w okresie ostrym
  c. zmniejszenie obrzęku
  d. uelastycznienie blizny.

  92. Uszkodzenie splotu barkowego typu Erba-Duchenne’a to:/wskaż błąd/
  a. uszkodzenie na wysokości C5-C6
  b. uszkodzenie na wysokości C8-Th1
  c. zaburzenie przywodzenia łopatki, odwodzenia i rotacji zew. ramienia, zginania
  przedramienia
  d. uszkodzenie wymagające ułożenia na szynie odwodzącej.

  93. Zespól uszkodzenia korzenia ruchowego charakteryzuje się /wskaż błąd/:
  a. promieniowaniem bólu
  b. spastycznością
  c. nadwrażliwością bólową
  d. zaburzeniem odruchów

  94. Ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych należy stosować w przypadkach:
  a. bark hemiplegika
  b. bark zamrożony
  c. bark reumatoidalny
  d. algodystroficzne zmiany stawu barkowego

  95. W przypadku barku zamrożonego stosuje się:
  a. redresje
  b. trakcje
  c. mobilizacje
  d. ćwiczenia w odciążeniu

  96. Kończyna górna wymaga odciążenia w przypadku:
  a. choroby stożka rotatorów
  b. bark hemiplegika
  c. bark zamrożony
  d. bark reumatoidalny

  97. Objaw Lasequa jest symptomem:
  a. rwy kulszowej
  b. rwy udowej
  c. urazu n. strzałkowego
  d. urazu n. piszczelowego

  98. Wymień mięśnie wskaźnikowe korzenia L4
  a. piszczelowy przedni
  b. piszczelowy tylni
  c. prostownik długi palucha
  d. czworogłowy uda

  99. W przypadku uszkodzenia nerwu strzałkowego niemożliwy jest :
  a. chód na piętach
  b. chód na palcach
  c. odwracanie stopy
  d. inwersja stopy
  100. Upośledzenie chwytu bocznego kciuka /objaw Fromenta/ występuje w wyniku zaburzenia nerwu:
  a. łokciowego
  b. promieniowego
  c. pośrodkowego
  d.pachowego

  Testy egzaminacyjne -Fizjoterapia w neurologii

  1. W przypadku uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym :
  a. zachowana jest funkcja kończyn górnych
  b. zachowana jest funkcja kończyn dolnych
  c. występuje pęcherz autonomiczny
  d. zaburzona jest funkcja oddechowa

  2. Paraplegia to:
  a. uszkodzenie kończyn dolnych
  b. uszkodzenie kończyn prawych lub lewych
  c. uszkodzenie 4 kończyn
  d. uszkodzenie 1 kończyny

  3. Możliwość chodu naprzemiennego zachodzi w:
  a. uszkodzeniu odcinka piersiowego kręgosłupa poniżej Th6
  b. uszkodzeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  c. uszkodzeniu odcinka szyjnego
  d. uszkodzeniu odcinka piersiowego poniżej Th10

  4. Wysokie aparaty szynowe z koszem biodrowym stosowane są :
  a. w uszkodzeniu szyjnego odcinka kręgosłupa
  b. w uszkodzeniu piersiowego odcinka kręgosłupa od Th6
  c. w uszkodzeniu piersiowego odcinka kręgosłupa od Th12
  d. w uszkodzeniu odcinka lędźwiowego

  5. Do powikłań występujących u chorych z paraplegią nie należą:
  a. odleżyny
  b. zaburzenia układu moczowego
  c. zaburzenia oddechowe
  d. afazja

  6. W uszkodzeniu górnego neuronu ruchowego występuje:
  a. pęcherz automatyczny
  b. pęcherz wiotki
  c. pęcherz autonomiczny
  d. żaden z wyż. wymienionych

  7. Naukę opróżniania pęcherza prowadzi się u chorych
  a. z pęcherzem automatycznym
  b. z pęcherzem autonomicznym
  c. z pęcherzem wiotkim
  d. z żadnym z wymienionych

  8. Chód kangurowy to chód:
  a. 4-ro taktowy
  b. 2 taktowy
  c. 3 taktowy
  d. naprzemienny

  9. Wyłącznie chód kangurowy możliwy jest u chorych z uszkodzeniem:
  a. Th1-Th3
  b. Th4-Th7
  c. Th8-Th10
  d. Th12-L2

  10. Stymulacje pęcherza stosujemy w przypadku:
  a. pęcherza automatycznego
  b. pęcherza reflektorycznego
  c. pęcherza wiotkiego
  d. żadnego z wymienionych

  11. Tetraplegia dotyczy uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:
  a. C1-C4
  b. C5-C7
  c. Th1-Th12
  d. L1-S2

  12. W uszkodzeniu rdzenia kręgowego, zapobieganie powikłaniom oddechowym, odleżynom
  i kontrola pęcherza moczowego to zadania okresu:
  a. wstrząsu rdzeniowego
  b. odnowy i kompensacji
  c. stabilizacji fizjopatologicznej
  d. adaptacji psychosomatycznej

  13. W procesie Aktywnej Rehabilitacji uczestniczą:
  a. chorzy po udarach
  b. parkinsonicy
  c. chorzy z uszkodzeniem rdzenia
  d. chorzy z SM

  14. Bandażowanie kończyn dolnych i brzucha w czasie pionizacji u chorych z uszkodzeniem
  rdzenia stosujemy w celu:
  a. wzmocnienia kończyn
  b. zapobiegania omdleniom
  c. przeciwbólowo
  d. dopasowania protez

  15. Do odległych skutków urazów rdzenia nie zaliczamy:
  a. osteoporozy
  b. kamicy nerkowej
  c. anoreksji
  d. kamicy pęcherza

  16. Ocena niesprawności ruchowej wg Kurtzke’go podstawę programu terapii:
  a. długofalowej u chorych z SM
  b. krótkoterminowej u chorych z SM
  c. u parkinsoników
  d. u chorych po udarach

  17. Cykliczna zmienność w ciągu dnia sprawności charakteryzuje pacjentów:
  a. z SM
  b. z parkinsonizmem
  c. po udarach
  d. z uszkodzeniem rdzenia

  18. Oceny mięśnia spastycznego dokonam:
  a. testem siły mięśniowej /Lowetta/
  b. skalą Aschwortha
  c. skalą Webstera
  d. EMG

  19. Z objawami SM nie kojarzą się:
  a. rzuty i remisje
  b. plaki
  c. faza „on” i „off”
  d. objaw Lermitha

  20. Fazy „włączenia i wyłączenia” dotyczą:
  a. etapów parkinsonizmu
  b. cyklicznej sprawności niesprawności parkinsoników
  c. trudności z rozpoczęciem ruchu parkinsoników
  d. żadnego z nich

  21. Pacjentów z parkinsonizmem cechuje:
  a. sztywność poranna
  b. wiotkość
  c. sztywność typu koła zębatego
  d. spastyczność

  22. Badanie wg kwestionariusza UPDRS stosowane jest:
  a. w udarach
  b. w parkinsoniźmie
  c. w SM
  d. w uszkodzeniu rdzenia

  23. Uszkodzenie „automatyzmów ruchowych” wymaga:
  a. ćwiczeń odruchowych
  b. ćwiczeń rónoważnych
  c. ćwiczeń rozluźniających
  d. ćwiczeń Frenkla

  24. Do zespołu hipotoniczno-hiperkinetycznego zaliczamy:
  a. parkinsonizm
  b. hemiplegie
  c. pląsawice
  d. mioklonie

  25. Która z wymienionych struktur układu nerwowego odpowiada za koordynację:
  a. kora mózgowa
  b. jądra podstawy
  c. pień mózgu
  d. n. obwodowy

  26. Zespół hipertoniczno-hipokinetyczny charakteryzuje się:
  a. bradykinezją
  b. obniżeniem napięcia mięśniowego
  c. występowaniem ruchów pląsawiczych
  d. obj. scyzorykowym

  27. Do objawów zaburzeń funkcji móżdżku należą wszystkie poniższe z wyjątkiem:
  a. hipotoni
  b. zamazanej skandowanej mowy
  c. drżenia spoczynkowego z towarzyszącym objawem “kręcenia pigułki”
  d. adiadochokinezy

  28. Drżenie zamiarowe to niezborność ruchowa:
  a. występująca na całym przebiegu ruchu;
  b. odchylenia nasilające się przy zbliżaniu się do celu;
  c. ostre szarpnięcie na przebiegu całego ruchu;
  d. zaburzenia ruchowe w uszkodzeniach kory mózgu.

  29. Ruchy mimowolne to /wskaż błąd/:
  a. ruchy pląsawice
  b. drżenie pęczkowe
  c. ruchy atetotyczne
  d. ruchy torsyjne.

  30. Charakterystyczne dla choroby Parkinsona jest:
  a. sztywność mięśni;
  b. spastyczność mięśni, drżenie mięśniowe;
  c. wiotkość, atetoza,
  d. sztywność mięśni, ruchy torsyjne.

  31. Ataksja to zaburzenia ruchów czynnych:
  a. pochodzenia móżdżkowego nie nasilające się bez kontroli wzrokowej;
  b. pochodzenia móżdżkowego nasilające się bez kontroli wzrokowej;
  c. pochodzenia tylnosznurowego nie nasilające się bez kontroli wzrokowej;
  d. z czuciowych nerwów obwodowych nie nasilające się bez kontroli wzrokowej.

  32. Wskaż błąd – oczopląs, mowa skandowana, drżenie zamiarowe to:
  a. objawy SM
  b. triada Charkota
  c. objawy Parkinsonizmu
  d. postać móżdżkowa SM.

  33. Zasady ćwiczeń Frenkla:
  a. coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia koordynacyjne
  b. coraz szybsze ćwiczenia symetryczne
  c. ćwiczenia z wzrastającym oporem
  d. ćwiczenia z wykorzystaniem biofeedbacku.

  34. Zaburzenia chodu pochodzenia pozapiramidowego charakteryzujemy jako:
  a. chód defiladowy
  b. chód koszący
  c. chód szczudłowaty
  d. chód kaczkowaty

  35. Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się :
  a. wieloogniskowym uszkodzeniem OUN;
  b. wieloogniskowym uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego;
  c. postępującym zanikiem mieliny w obwodowym układzie nerwowym;
  d. niedorozwojem mieliny w OUN.

  36. Do oceny sprawności osoby po udarze wykorzystuje się:
  a. skale uszkodzeń
  b. skale funkcjonalne
  c. skale jakości życia
  d. testy oceny narządu ruchu

  37. Objaw zaniedbania połowiczego to:
  a. brak ruchu po stronie chorej
  b. występowanie synergii po stronie porażonej
  c. zapominanie o stronie porażonej
  d. utrata czucia

  38.Osoby z zespołem „neglect” nie układa się:
  a. na plecach, stroną porażoną do ściany
  b. na plecach, stroną porażoną do pokoju
  c. na stronie porażonej
  d. na brzuchu

  39. Pozycje ułożeniowe hemiplegika stosowane są w celu /wskaż błąd/:
  a. unikania odleżyn
  b. hamowania synergii
  c. unikania powikłań oddechowych
  d. zmniejszania bolesności

  40. Pionizacja nie jest wskazana u pacjenta z hemiplegią:
  a. wiotkiego
  b. spastycznego z dużymi synergiami
  c. z zaniedbaniem połowiczym
  d. za afazją

  41. Wzmocnienie wzorców spastycznych u hemiplegika występuje:
  a. w wyniku zaburzeń równowagi w pozycjach wyższych
  b. gdy ćwiczy stronę porażoną
  c. gdy ma apraksję
  d. u pacjenta wiotkiego

  42. Zmiany martwicze w ścianach naczyń są powodem:
  a. zatorów
  b. zakrzepów
  c. krwotoków
  d. zawałów

  43. Charakterystyczne dla uszkodzenia ośrodkowego neuronu ruchowego jest /wskaż błąd/:
  a. wygórowane napięcie o typie spastyczności
  b. wygórowanie odruchów głębokich
  c. drżenia pęczkowe
  d. konusy

  44. Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące uszkodzeń ośrodkowego neuronu ruchowego
  są prawdziwe z wyjątkiem:
  a. powodują wystąpienie objawu Babińskiego
  b. powodują brak odruchu kolanowego
  c. są spowodowane najczęściej przez zaburzenia krążenia mózgowego
  d. często dotyczą torebki wewnętrznej

  45. Zawał obejmujący prawą torebkę wewnętrzną może prowadzić do wystąpienia wszystkich
  wymienionych poniżej ubytków z wyjątkiem:
  a. lewostronnej niedoczulicy
  b. prawostronnego niedowidzenia połowiczego jednoimiennego
  c. lewostronnego niedowładu nerwu twarzowego
  d. objawu Babińskiego po stronie lewej

  46. Afazja ruchowa Broki jest często związana z:
  a. halucynacjami słuchowymi
  b. agnozją palców
  c. apraksją konstrukcyjną
  d. uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego

  47. Nasilenie spastyczności powoduje:
  a. selektywność ruchu
  b. obniżenie synergii mięśniowych
  c. hyperrefleksję
  d. poprawę kontroli tułowia

  48. Występowanie synergii mięśniowych u hemiplegika wiąże się z:
  a. zaburzeniem czucia
  b. brakiem kontroli korowej
  c. wiotkością mięśni
  d. ataksją

  49. Które z objawów nie wskazują na obecność spastyczności:
  a. klonusy
  b. obj. scyzorykowy
  c. obj. koła zębatego
  d. synergie

  50. Który bodziec powoduje obniżenie napięcia mięśniowego:
  a. szybkie rozciąganie mięśnia
  b. trakcja stawu
  c. kompresja stawu z siłą mniejszą niż normalnie dźwigany ciężar
  d. szybkie pocieranie skóry nad mięśniem

  51. Zaburzenia mowy polegające na trudnościach z artykulacją dźwięków, nazywaniem
  i powtarzaniem słów określamy jako:
  a. afazja Broki
  b. afazja czuciowa
  c. afazja Wernickego
  d. apraksja

  52. Synergia zgięciowa to:
  a. naturalna reakcja toniczna u człowieka
  b. globalna odpowiedź ruchowa wyprzedzająca synergię wyprostną
  c. odpowiedź ruchowa występująca po synergii wyprostnej
  d. patologiczna reakcja ruchowa świadcząca o ciężkim uszkodzeniu

  53. Charakterystyczne cechy niedowładów ośrodkowych to:
  a. rozlane upośledzenie siły i zakresu ruchów czynnych
  b. brak współruchów
  c. brak odruchów patologicznych
  d. obniżenie napięcia mięśni i odruchów

  54. Niedowłady czterokończynowe charakterystyczne są dla uszkodzeń okolicy:
  a. pnia mózgu
  b. torebki wewnętrznej
  c. rogów przednich rdzenia
  d. kory mózgu

  55. Charakterystyczne dla metody Bobath jest /wskaż błędną odpowiedź/:
  a. zmiana patologicznych wzorców ruchowych
  b. wykorzystanie reakcji odruchowych
  c. rozwijanie ruchu w sekwencji rozwojowej
  d. wykorzystanie patologicznych synergii zgięciowej i wyprostnej.

  56. Patologiczne napięcie mięśniowe wykorzystane jest wg Bobath do:
  a, stabilizacji pacjenta
  b. szybszej pionizacji
  c. hamowane w miarę możliwości
  d. rozwoju siły pacjenta.

  57. W celu ograniczenia rozwoju patologicznego wzorca ruchowego wg Bobath należy:
  a. wzmocnić prawidłowy, fizjologicznie wcześniejszy wzorzec;
  b. kompensować ruch zdrową kończyną;
  c. efektywniej wykorzystać opór w ćwiczeniu;
  d. unieruchomić kończynę.

  58. Samoistny powrót funkcji wg Brunnstrum odbywa się etapami w kolejności:
  a. wiotkość, spastyczność- częściowe ruchy czynne, ruchy czynne;
  b. spastyczność, ruchy czynne, patologiczne synergie, wiotkość;
  c. wiotkość, spastyczność-patologiczne synergie, ruchy czynne;
  d. wiotkość, ruchy czynne-patologiczne synergie, spastyczność.

  59. Wg Brunnstrum aktywność ruchową w postaci patologicznych synergii należy:
  a. hamować
  b. wzmacniać
  c. wykorzystywać do ćwiczeń i ukierunkować
  d. wkomponować w aktywność fizjologiczną

  60. Nadmierne prostowanie stawu kolanowego w fazie podporu występuje:
  a. w uszkodzeniu n. strzałkowego
  b. w uszkodzeniu n. piszczelowego
  c. w uszkodzeniu n. kulszowego
  d. w żadnym z nich

  61. Zabiegi elektrostymulacji stosowane są:
  a. w hemiplegii
  b. w uszkodzeniu nerwów obwodowych
  c. w SM
  d. w zespołach bólowych kręgosłupa

  62. Jakie zaburzenia chwytu występują u chorych z uszkodzeniem nerwu promieniowego
  a. szczypcowego
  b. siłowego
  c. bocznego
  d. cylindrycznego

  63. W którym typie uszkodzenia n. obwodowego, równocześnie toczące się procesy regeneracji i degeneracji kończą się reinerwacją narządu końcowego:
  a. aksonotmesis
  b. neuropraksja
  c. neurotmesis
  d. neuralgia

  64. Obniżenie odruchu ze ścięgna rzepki występuje często z obniżeniem siły mięśnia:
  a. czworogłowego uda
  b. biodrowo- lędźwiowego
  c. piszczelowego przedniego
  d. przywodziciela wielkiego

  65. Na uszkodzenie n. pośrodkowego wskazuje objaw w postaci:
  a. ręki “małpiej”
  b. ręki cepowatej
  c. ręki szponiastej
  d. ręki butonierkowatej

  66. Uszkodzenie n. strzałkowego sygnalizuje:
  a. zmniejszony odruch ze ścięgna Achillesa
  b. zaburzenie czucia w ok. kostki wewnętrznej
  c. zmniejszenie siły mięśniowej m. piszczelowego przedniego
  d. upośledzenie zginacza podeszwowego palców

  67. Korzeń nerwowy L3-L4 jest początkiem nerwu
  a. kulszowego
  b. piszczelowego
  c. udowego
  d. strzałkowego

  68. Odczyn zwyrodnienia występujący w badaniu n. obwodowego to:
  a. brak reakcji na prąd faradyczny
  b. tzw. “cisza” w obrazie EMG
  c. brak reakcji na impuls prostokątny
  d. wykres czynności mięśnia rzadki i zębiasty

  69. Obniżenie pobudzenia motoneuronów alfa uzyskamy w wyniku stosowania bodźców:
  a. żywe, jasne światło
  b. szybki ruch
  c. łagodne ciepło
  d. duży zakres ruchu

  70. Przeciwwskazaniem do stosowania metody PNF jest:
  a. spastyczność
  b. afazja
  c. obniżenie napięcia mięśniowego
  d. niewydolność krążeniowa

  71. Metoda PNF oparta jest na :
  a. fizjologicznym rozwoju czynności człowieka
  b. kolejności sekwencji rozwojowej
  c. kolejności pojawiania się patologicznych synergizmów
  d. ruchach naturalnych

  72. Regeneracja nerwu obwodowego wymaga: /wskaż błąd/
  a. ciepła
  b. zimna
  c. stymulacji
  d. witamin z grupy B

  73. W uszkodzeniach n. obwodowego typu neuropraksja występuje:
  a. zanik mięśnia
  b. odczyn zwyrodnienia
  c. zaburzenie czucia
  c. odrost nerwu 2 mm /dobę

  74. Uszkodzenie n. obwodowego powoduje:
  a. niedowład mięśni
  b. odruchy patologiczne
  c. synergię zgięciową
  d. nadwrażliwość czuciową

  75. Upośledzenie zginacza promieniowego nadgarstka, nawracacza, zginacza głębokiego
  palców i kciuka, mm. glistowatych promieniowych jest wynikiem uszkodzenia nerwu:
  a. pośrodkowego
  b. promieniowego
  c. łokciowego
  d. mięśniowo-skórnego

  76. Objaw Mackiewicza wskazuje na uszkodzenie nerwu:
  a. strzałkowego
  b. udowego
  c. promieniowego
  d. łokciowego

  77. Objawem upośledzenia n. promieniowego jest “ręka”:
  a. małpia
  b. kaznodziei
  c. szponiasta
  d. cepowata
  78. Uszkodzenie obwodowego neuronu spowoduje wszystkie poniższe objawy lub ubytki
  z wyjątkiem:
  a. utraty odruchów rozciągowych
  b. utraty odruchów powierzchownych
  c. zaniku mięśni
  d. objawu Babińskiego

  79. W zespole tylniego przesunięcia jądra miażdżystego obserwuje się:
  a. nasilenie objawów bólowych w czasie siedzenia
  b. pogorszenie w trakcie chodzenia
  c. poprawę w pozycji siedzącej
  d. nasilenie objawów w trakcie przeprostów kręgosłupa

  80. Zniszczenie rogów przednich rdzenia kręgowego powoduje powstanie wszystkich
  poniższych objawów z wyjątkiem:
  a. zniesienia odruchów miotatycznych
  b. zmniejszenia masy mięśniowej
  c. porażenia wiotkiego
  d. objawu Babińskiego

  81. Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące przepukliny jądra miażdżystego są prawdziwe
  z wyjątkiem:
  a. powstaje w wyniku wypadnięcia jądra miażdżystego przez uszkodzony pierścień
  włóknisty do kanału kręgowego
  b. może dotyczyć ogona końskiego
  c. zwykle dotyczy pojedynczego korzenia rdzeniowego
  d. zwykle powoduje nietrzymanie moczu

  82. Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące zespołu końskiego są prawdziwe z wyjątkiem:
  a. objawy są jednostronne
  b. może być wynikiem wypadnięcia krążka międzykręgowego
  c. dotyczy klasycznie korzeni rdzeniowych L3-C0
  d. może powodować wystąpienie objawu Babińskiego

  83. Wskazania do manualnych mobilizacji stawów kręgosłupa to:
  a. hypomobilność
  b. utrzymanie ruchomości
  c. spondyloza
  d. osteoporoza

  84. Wg McKenzie z adaptacyjnym skróceniem tkanek miękkich, okołokręgosłupowych mamy
  do czynienia w:
  a. zespole zaburzeń posturalnych
  b. zespole zaburzeń funkcjonalnych
  c. zespole zaburzeń strukturalnych
  d. w żadnym z wymienionych

  85. Fenomen centralizacji bólu to /wskaż błąd/:
  a. przesuwanie się bólu dośrodkowo
  b. przesuwanie się bólu obwodowo
  c. występuje tylko w zespole zaburzeń strukturalnych
  d. jego występowanie wskazuje na terapeutyczną użyteczność ruchu, który go wywołuje.

  86. Przykład objawów obecnych przy przodoprzesunięciu jądra miażdżystego stanowi:
  a. zespół 1
  b. zespół 2
  c. zespół 5
  d. zespół 7

  87. Punkty uciskowe Valleixa są wrażliwe w przypadku rwy:
  a. kulszowej
  b. udowej
  c. barkowej
  d. żadnej z wymienionych

  88. Jeżeli ból nie ustępuje pod wpływem spoczynku oraz nie nasila się pod wpływem ruchu,
  to przyczyną jest:
  a. uszkodzenie krążka miażdżystego
  b. ZZSK
  c. zaburzenie statyczne
  d. wada wrodzona

  89. Oddzielenie się kręgu S1 od kości krzyżowej to:
  a. lumbalizacja
  b. sakralizacja
  c. kręgozmyk
  d. żadna z wymienionych

  90. Wymień mięśnie wskaźnikowe korzenia S1:
  a. strzałkowy długi
  b. piszczelowy tylny
  c. przywodziciel długi
  d. piszczelowy przedni.

  91. Celem mobilizacji nerwu jest: /wskaż błąd/
  a. rozciągnięcie nerwu w okresie przewlekłym
  b. rozciągnięcie nerwu w okresie ostrym
  c. zmniejszenie obrzęku
  d. uelastycznienie blizny.

  92. Uszkodzenie splotu barkowego typu Erba-Duchenne’a to:/wskaż błąd/
  a. uszkodzenie na wysokości C5-C6
  b. uszkodzenie na wysokości C8-Th1
  c. zaburzenie przywodzenia łopatki, odwodzenia i rotacji zew. ramienia, zginania
  przedramienia
  d. uszkodzenie wymagające ułożenia na szynie odwodzącej.

  93. Zespól uszkodzenia korzenia ruchowego charakteryzuje się /wskaż błąd/:
  a. promieniowaniem bólu
  b. spastycznością
  c. nadwrażliwością bólową
  d. zaburzeniem odruchów

  94. Ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych należy stosować w przypadkach:
  a. bark hemiplegika
  b. bark zamrożony
  c. bark reumatoidalny
  d. algodystroficzne zmiany stawu barkowego

  95. W przypadku barku zamrożonego stosuje się:
  a. redresje
  b. trakcje
  c. mobilizacje
  d. ćwiczenia w odciążeniu

  96. Kończyna górna wymaga odciążenia w przypadku:
  a. choroby stożka rotatorów
  b. bark hemiplegika
  c. bark zamrożony
  d. bark reumatoidalny

  97. Objaw Lasequa jest symptomem:
  a. rwy kulszowej
  b. rwy udowej
  c. urazu n. strzałkowego
  d. urazu n. piszczelowego

  98. Wymień mięśnie wskaźnikowe korzenia L4
  a. piszczelowy przedni
  b. piszczelowy tylni
  c. prostownik długi palucha
  d. czworogłowy uda

  99.W przypadku uszkodzenia nerwu strzałkowego niemożliwy jest :
  a. chód na piętach
  b. chód na palcach
  c. odwracanie stopy
  d. inwersja stopy

  100. Upośledzenie chwytu bocznego kciuka /objaw Fromenta/ występuje w wyniku zaburzenia nerwu:
  a. łokciowego
  b. promieniowego
  c. pośrodkowego
  d. pachowego

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.