Pytania kardiologia

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1060

  Pytania – kardiologia

  1. Zwykła aktywność, jak spacer, wchodzenie po schodach nie powoduje dławicy. Dławica występuje przy wysiłkach dużych, gwałtownych lub przedłużonych. Opis ten dotyczy:
  a. klasy I CCS
  b. klasy II CCS
  c. klasy III CCS
  d. klasy IV CCS

  2. Małe ograniczenie zwykłej aktywności. Dławica występuje podczas szybkiego spaceru, przy wchodzeniu po schodach, przejściu ponad 200 m., wejściu powyżej 1 piętra, po posiłkach, pod wpływem zimna, wiatru, bądź stresu emocjonalnego. Opis ten dotyczy:
  a. klasy I CCS
  b. klasy II CCS
  c. klasy III CCS
  d. klasy IV CCS

  3. Niezdolność wykonania żadnego wysiłku fizycznego bez dyskomfortu- objawy dławicowe mogą występować w spoczynku. Opis ten dotyczy:
  a. klasy I CCS
  b. klasy II CCS
  c. klasy III CCS
  d. klasy IV CCS

  4. Wskaż błędną odpowiedź. Lewa tętnica wieńcowa zaopatruje:
  a. lewą komorę serca
  b. lewy przedsionek serca
  c. 1/3 tylnej części przegrody międzykomorowej
  d. mięśnie brodawkowate lewej komory serca

  5. Wskaż błędną odpowiedź. Prawa tętnica wieńcowa zaopatruje:
  a. prawą komorę serca
  b. prawy przedsionek serca
  c. 2/3 przedniej części przegrody międzykomorowej
  d. Mięśnie brodawkowate prawej komory serca

  6. Skrót LCA określa:
  a. prawą tętnicę wieńcową
  b. lewą tętnicę wieńcową
  c. tętnicę okalającą
  d. tętnicę przednią zstępującą

  7. Skrót RCA określa:
  a. prawą tętnicę wieńcową
  b. lewą tętnicę wieńcową
  c. tętnicę okalającą
  d. tętnicę przednią zstępującą

  8. Skrót LAD określa:
  a. prawą tętnicę wieńcową
  b. lewą tętnicę wieńcową
  c. tętnicę okalającą
  d. tętnicę przednią zstępującą

  9. Skrót Cx określa:
  e. prawą tętnicę wieńcową
  f. lewą tętnicę wieńcową
  g. tętnicę okalającą
  h. tętnicę przednią zstępującą

  10. Spośród niżej wymienionych czynników ryzyka choroby wieńcowej i zawału, do niemodyfikowalnych zaliczamy:
  i. mała aktywność fizyczna
  j. wiek, płeć
  k. podwyższone stężenie triglicerydów
  l. otyłość

  11. Czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca nie jest:
  m. hiperglikemia i cukrzyca
  n. nieprawidłowy sposób żywienia i alkohol
  o. obecność chorób na tle miażdżycy
  p. choroba reumatyczna

  12. Pojęcie stenoza określa:
  q. zwężenie naczynia
  r. zabieg implantacji stentu
  s. urządzenie do implantacji stentu
  t. zamknięcie naczynia

  13. Pojęcie okluzja określa:
  u. zwężenie naczynia
  v. zabieg balonikowania naczynia wieńcowego
  w. wlew dożylny (kroplówka)
  x. zamknięcie naczynia

  14. NSTEMI jest to:
  y. zawał serca z uniesieniem odcinka ST
  z. zawał serca bez uniesienia odcinka ST
  aa. nagły zgon sercowy
  bb. niestabilna choroba wieńcowa

  15. Zatrzymanie przepływu krwi przez główny pień lewej tętnicy wieńcowej lub obydwie jej główne gałęzie powoduje:
  cc. zawał rozległy przedni
  dd. zawał przedniej ściany
  ee. zawał tylnej ściany
  ff. zawał przednio-przegrodowy

  16. Zamknięcie przepływu krwi przez gałąź zstępującą lewej tętnicy wieńcowej powoduje:
  gg. zawał rozległy przedni
  hh. zawał przedniej ściany
  ii. zawał tylnej ściany
  jj. zawał przednio-przegrodowy

  17. Zamknięcie przepływu w proksymalnej części gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej powoduje:
  kk. zawał rozległy przedni
  ll. zawał przedniej ściany
  mm. zawał tylnej ściany
  nn. zawał przednio-przegrodowy

  18. Zamknięcie przepływu przez główny pień gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej lub jego odnogi oraz odnogi bocznej gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej powoduje:
  oo. zawał przednio-boczny
  pp. zawał przedniej ściany
  qq. zawał tylnej ściany
  rr. zawał przednio-przegrodowy

  19. Zamknięcie przepływu przez dystalny odcinek gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej lub tylno-boczną odnogę gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej powoduje:
  ss. zawał tylnej ściany
  tt. zawał przedniej ściany
  uu. zawał tylnej ściany
  vv. zawał przednio-przegrodowy

  20. MET jest to:
  ww. koszt energetyczny wysiłku fizycznego
  xx. współczynnik niedokrwienia
  yy. pojęcie niezwiązane z kardiologia
  zz. iloczyn podwójny (HR x RR skurcz)

  21. Wskazaniem do przerwania rozpoczętej kinezyterapii u pacjenta po zawale mięśnia
  sercowego w I etapie rehabilitacji kardiologicznej jest:
  a. uzyskanie przez pacjenta tętna przekraczającego wartość 100 uderzeń na minutę
  b. uzyskanie przez pacjenta tętna większego o 20% w stosunku do wartości tętna wyjściowego
  c. wzrost wartości ciśnienia skurczowego ponad 40 mmHg i/lub rozkurczowego ponad 20 mmHg w stosunku do wyjściowego
  d. wzrost wartości ciśnienia skurczowego ponad 20 mmHg w stosunku do wyjściowego

  22. „Wadą” cykloergometru jako urządzenia wykorzystywanego w próbach wysiłkowych
  jest:
  a. niemożność dokładnego określenia pokonywanego oporu
  b. zjawisko „handgrip”
  c. znaczne obciążenie stawów kończyn dolnych
  d. odpowiedzi A i B są prawdziwe

  23. Wydolność pacjenta z morbus ischaemicus cordis, który podczas testu wysiłkowego
  pokonał obciążenie Powyżej & MET na bieżni ruchomej określisz jako:
  a. bardzo dobrą
  b. dobrą
  c. dostateczną
  d. mierną

  24. Do kryteriów przerwania testu wysiłkowego nie należy:
  a. zaburzenia rytmu i przewodzenia
  b. wzrost ciśnienia powyżej 170/100 mmHg podczas testu
  c. obniżenie horyzontalne ST (powyżej 0.1 mV przez co najmniej 80ms)
  d. uniesienie ST (powyżej 0.2 mV)

  25. Próba wysiłkowa rozpoczynająca sanatoryjny okres rehabilitacji po zawale serca jest
  zazwyczaj wykonywana na poziomie:
  a. 50% lub 60% HR max
  b. 60% lub 90% HR max
  c. 70% lub 85% HR max
  d. 80% lub 90 HR max

  26. Pionizację pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym przeprowadzisz zazwyczaj:
  a. w 0-1 dobie po zabiegu
  b. w 2-3 dobie po zabiegu
  c. w 4-5 dobie po zabiegu
  d. w 6-7 dobie po zabiegu

  27. Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych w porównaniu do rehabilitacji
  pacjentów po zawale serca leczonych zachowawczo przebiega zazwyczaj:
  a. wolniej
  b. szybciej
  c. w tym samym tempie
  d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

  28. Zespół X to:
  a. choroba małych naczyń wieńcowych
  b. zwężenie obu zastawek tzw. lewego serca
  c. schorzenie naczyń obwodowych
  d. inna nazwa niemego niedokrwienia

  29. Jeżeli dławica występuje po przejściu mniej niż 200 metrów, pacjenta możemy
  zakwalifikować do:
  a. I klasy CCS
  b. II klasy CCS
  c. III klasy CCS
  d. IV klasy CCS

  30. Rehabilitacja etapu I w przebiegu niepowikłanego zawału serca typu non Q trwa:
  a. około 7 dni
  b. około 10 dni
  c. około 14 dni
  d. pow.14 dni

  31. Tromboksan jest wydzielany przez:
  a. śródbłonek i obniża ciśnienie tętnicze krwi
  b. śródbłonek i podnosi ciśnienie tętnicze krwi
  c. korę nadnerczy i podnosi ciśnienie tętnicze krwi
  d. rdzeń nadnerczy i podnosi ciśnienie tętnicze krwi

  32. Nadciśnienie umiarkowane mieści się w zakresie:
  a. 130-139/85-89
  b. 140-159/90-99
  c. 160-179/100-109
  d. pow.180/pow.110

  33. Nadciśnienie złośliwe charakteryzuje się:
  a. wysokim ciśnieniem skurczowym powyżej 200 mmHg
  b. wysokim ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym pow. 230/110
  c. wysokim ciśnieniem rozkurczowym powyżej 120 mmHg
  d. niskimi wartościami ciśnienia skurczowego poniżej 100 mmHg

  34. Izolowane nadciśnienie skurczowe to takie, w którym:
  a. wzrasta ciśnienie skurczowe bez wzrostu rozkurczowego
  b. wzrasta ciśnienie skurczowe i rozkurczowe
  c. nie wzrasta ciśnienie skurczowe, a rośnie rozkurczowe
  d. nie wzrasta ciśnienie skurczowe, a rozkurczowe obniża się znacząco.

  35. OPCAB jest to zabieg operacyjny:
  a. na bijącym sercu bez użycia krążenia pozaustrojowego
  b. na bijącym sercu z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
  c. na unieruchomionym sercu bez użycia krążenia pozaustrojowego
  d. na unieruchomionym sercu z użyciem krążenia pozaustrojowego

  36. Do wszczepu wolnego nie wykorzystuje się:
  a. tętnicy piersiowej lewej
  b. tętnicy promieniowej
  c. żyły odpiszczelowej wielkiej
  d. żyły odstrzałkowej

  37. Do zabiegu operacyjnego kwalifikowani są głównie chorzy z:
  a. rozsianymi zmianami w naczyniach wieńcowych i z upośledzeniem funkcji
  hemodynamicznej serca
  b. krytycznym (pow. 75%) zwężeniem trzech naczyń wieńcowych
  c. zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej (pow. 50%), krytycznym zwężeniem
  (pow. 75%) trzech innych naczyń wieńcowych, niewydolna lewą komorą serca
  d. zwężeniem trzech naczyń wieńcowych i upośledzoną funkcją lewej komory serca

  38. Podczas zawału ból może promieniować do:
  a. Lewej ręki, żuchwy, okolic nadbrzusza
  b. Lewej strony całego ciała, tyłu głowy, pleców
  c. Prawej strony całego ciała, szyi, pleców
  d. Występuje jedynie ból punktowy (zamostkowy)

  39. Objawami zawału są:
  a. nudności, nadmierne pocenie się, duszności, omdlenie, kołatanie serca, zaburzenia świadomości, wzrost temperatury ciała
  b. dreszcze, biegunka, nadpobudliwość
  c. dreszcze, wymioty, spadek temperatury ciała
  d. Nerwowość, spadek temperatury ciała, sinica obwodowa

  40. Enzymem (markerem) który najszybciej wskazuje na dokonany zawał jest :
  a. kinaza kreatynowa (CK) a zwłaszcza jej izoenzym (CK-MB)
  b. dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
  c. aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  d. troponina sercowa. (TnT)

  41. Zmodyfikowany protokół Bruce`a rozpoczyna się od obciążenia:
  a. 0% nachylenie bieżni i 1,7 mph prędkość bieżni
  b. 3% nachylenie bieżni i 1,7 mph prędkość bieżni
  c. 5% nachylenie bieżni i 1,7 mph prędkość bieżni
  d. 10% nachylenie bieżni i 1,7 mph predkość bieżni
  42. Wskaźnikiem niedokrwienia mięśnia sercowego w zapisie EKG w czasie testu wysiłkowego jest:
  a. obniżenie odcinka ST
  b. odwrócenie załamka T
  c. uniesienie odcinka ST
  d. brak załamka T

  43. Protokół Bruce`a na bieżni ruchomej stosowany jest dla chorych z przewidywalną:
  a. niską tolerancją wysiłkową
  b. średnią tolerancją wysiłkową
  c. wysoką tolerancją wysiłkową
  d. nie ma znaczenia

  44. Nowa formuła obliczania tętna maksymalnego to:
  a. 220 – 0,7 x wiek
  b. 210 – 07 x wiek
  c. 208 – 0,7 x wiek
  d. 200 – 0,7 x wiek

  45. Model A2 w I etapie usprawniania po zawale serca trwa:
  a. 5 – 7 dni
  b. 6 – 8 dni
  c. 7 – 10 dni
  d. powyżej 10 dni

  46. Model A1 w I etapie usprawniania po zawale serca trwa:
  a. 4 – 7 dni
  b. 6 – 8 dni
  c. 7 – 10 dni
  d. powyżej 10 dni

  47. Do modelu B w II etapie usprawniania kwalifikowani są pacjenci, którzy podczas testu
  wysiłkowego na bieżni lub cykloergometrze uzyskali:
  a. ≥7 MET lub ≥ 100 WAT
  b. ≥5 MET lub ≥ 75 WAT
  c. 3 – 5 MET lub 50-75 WAT
  d. <6 MET lub ≤ 100 WAT

  48. Do modelu A w II etapie usprawniania kwalifikowani są pacjenci, którzy podczas testu
  wysiłkowego na bieżni lub cykloergometrze uzyskali:
  a. ≥7 MET lub ≥ 100 WAT
  b. ≥5 MET lub ≥ 75 WAT
  c. 3 – 5 MET lub 50-75 WAT
  d. <6 MET lub ≤ 100 WAT

  49. Intensywność obciążenia dla modelu C w II etapie usprawniania po przebytym zawale
  serca oblicza się:
  a. [(HR wys. – HR sp.)x80%]+HRsp.
  b. [(HR wys. – HR sp.)x60%]+HRsp.
  c. [(HR wys. – HR sp.)x70%]+HRsp.
  d. poniżej 20% rezerwy tętna lub poniżej przyspieszenia o 10-15% tętna spoczynkowego

  50. Do modelu A1 w I etapie usprawniania chorych po przebytym zawale serca, nie kwalifikują się chorzy z:
  a. OZW bez zawału
  b. zawałem serca bez przetrwałego uniesienia odcinka ST (NSTEMI, non-ST elevation)
  c. zawałem z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI) z upośledzeniem funkcji lewej komory
  d. zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI, ST-elevation-myocardial infarction) bez istotnego upośledzenia czynności lewej komory;

  51. Podczas usprawniania pacjentów po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych
  zwracamy uwagę aby nie przekraczać płaszczyzny:
  a. strzałkowej
  b. czołowej
  c. poprzecznej
  d. nie ma znaczenia

  52. PTCA to zabieg:
  a. balonikowania
  b. stentowania
  c. pomostowania aortalno-wieńcowego
  d. rotablacji

  53. Sternotomia to:
  a. zabieg udrożnienia naczyń wieńcowych
  b. pomostowanie z użyciem tętnicy piersiowej
  c. zabieg przecięcia mostka
  d. zabieg pobrania żyły odpiszczelowej

  54. Wskaż prawidłowa odpowiedź: ENDOTELINA wytwarzana jest w :
  a. śródbłonku i powoduje wzrost ciśnienia tętniczego
  b. śródbłonku i powoduje spadek ciśnienia tętniczego
  c. nerkach i powoduje wzrost ciśnienia tętniczego
  d. nerkach i powoduje spadek ciśnienia tętniczego

  55. Wskaż prawidłowa odpowiedź: PROSTACYKLINA wytwarzana jest w:
  a. śródbłonku i powoduje spadek ciśnienia tętniczego
  b. nerkach i powoduje spadek ciśnienia tętniczego
  c. rdzeniu nadnerczy i powoduje wzrost ciśnienia
  d. korze nadnerczy i powoduje spadek ciśnienia

  56. Wskaż prawidłowa odpowiedź: KININY wytwarzane są w:
  a. śródbłonku i powoduje spadek ciśnienia tętniczego
  b. nerkach i powoduje spadek ciśnienia tętniczego
  c. rdzeniu nadnerczy i powoduje spadek ciśnienia
  d. korze nadnerczy i powoduje wzrost ciśnienia

  57. Wskaż prawidłowa odpowiedź: KORTYZOL wytwarzany jest w:
  a. rdzeniu nadnerczy i powoduje spadek ciśnienia
  b. korze nadnerczy i powoduje wzrost ciśnienia
  c. korze nadnerczy i powoduje spadek ciśnienia
  d. w śródbłonku i powoduje spadek ciśnienia

  58. Wrodzoną wadą serca nie jest:
  a. zwężenie lewego ujścia żylnego
  b. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
  c. zwężenie cieśni aorty
  d. Tetralogia Fallota

  59. Nabytą wadą serca nie jest:
  a. zwężenie lewego ujścia żylnego
  b. zwężenie lewego ujścia tętniczego
  c. niedomykalność zastawki aortalnej
  d. ubytek przegrody międzykomorowej

  60. Najczęstszymi przyczynami powstania nabytych wad serca są:
  a. choroba niedokrwienna i przebyty zawał serca
  b. choroba reumatyczna i paciorkowce z grupy A
  c. choroby zakaźne (różyczka, odra, świnka)
  d. czynniki środowiskowe, długotrwałe stosowanie niektórych leków

  61. Rumień mitralny na policzkach, sinica czerwieni wargowej, koniuszka nosa, małżowin,
  palców rąk i nóg występują w przebiegu:
  a. zwężenie lewego ujścia żylnego
  b. zwężenie lewego ujścia tętniczego
  c. niedomykalność zastawki dwudzielnej
  d. niedomykalność zastawki aortalnej

  62. Ból w klatce piersiowej, kołatanie i zaburzenia rytmu serca, występują w przebiegu:
  a. zwężenie lewego ujścia żylnego
  b. zwężenie lewego ujścia tętniczego
  c. niedomykalność zastawki dwudzielnej
  d. niedomykalność zastawki aortalnej

  63. Wzrost ciśnienia skurczowego, spadek rozkurczowego, napięcie tętnic szyjnych
  i ruchy mimowolne głowy to objawy:
  a. zwężenie lewego ujścia żylnego
  b. zwężenie lewego ujścia tętniczego
  c. niedomykalność zastawki dwudzielnej
  d. niedomykalność zastawki aortalnej

  64. Wada w przebiegu której dochodzi do samoistnej korekty to:
  a. ubytek przegrody międzykomorowej
  b. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
  c. zespół niedorozwoju lewego serca
  d. okienko aortalno-płucna

  65. Która z poniższych wad nie wchodzi w skład Tetralogii Fallota?
  a. ubytek w przegrodzie miedzyprzedsionkowej
  b. zwężenie drogi odpływu z prawej komory
  c. przemieszczenie aorty na prawo, nad przegrodę międzykomorową
  d. przerost prawej komory serca

  66. Palce dobosza, paznokcie w kształcie szkiełka zegarka, objaw kucania, język
  geograficzny, zasinienie to objawy:
  a. ubytku przegrody miedzykomorowej
  b. ubytku przegrody miedzyprzedsionkowj
  c. Tetralogii Fallota
  d. zwężenia drogi odpływu z prawej komory

  67. Która wada wchodzi w skład Tetralogii Fallota ?
  a. wspólny pień tętniczy
  b. przełożenie dużych naczyń
  c. przerost prawej komory serca
  d, przerost lewej komory serca

  68. Wada wrodzona serca ASD to:
  a. ubytek przegrody miedzykomorowej
  b. ubytek przegrody miedzyprzedsionkowej
  c. Tetralogia Fallota
  d. zwężenie drogi odpływu z prawej komory

  69. Wada wrodzona serca VSD to:
  a. ubytek przegrody miedzykomorowej
  b. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
  c. wspólny pień tętniczy
  d. zwężenie drogi odpływu z prawej komory

  70. Sinica obwodowa w przebiegu wrodzonej wady serca jest wynikiem:
  a. przecieku z lewego do prawego serca
  b. przecieku z prawego do lewego serca
  c. uszkodzenia zastawki mitralnej
  d. zwężenia lewego ujścia tętniczego

  71. Wyznaczniki niedokrwienia mięśnia sercowego w zapisie EKG dotyczą zmian w stosunku
  do linii izoelektrycznej:
  a. odcinka ST
  b. załamka Q
  c. odstępu Q-T
  d. zespołu QRS

  72. Fala Pardee`go związana jest z :
  a. chorobą wieńcową
  b. zawałem mięśnia sercowego
  c. nadciśnieniem tętniczym
  d. zwężeniem lewego ujścia tętniczego

  73. Model A1 w I etapie usprawniania po zawale serca trwa:
  a. 5 – 7 dni
  b. 6 - 8 dni
  c. 7 – 10 dni
  d. powyżej 10 dni

  74. Zastawka homogenna to:
  a. zastawka świńska
  b. zastawka sztuczna dwupłatkowa
  c. zastawka ludzka
  d. zastawka sztuczna jednopłatkowa

  75. Koronarografia to:
  a. zabieg implantacji stentu
  b. zabieg balonikowania naczyń wieńcowych
  c. obrazowe badanie jam serca
  d. badanie kontrastowe naczyń wieńcowych

  76. Zastawka dwudzielna zlokalizowana jest:
  a. między lewym przedsionkiem a lewą komorą serca
  b. miedzy prawym przedsionkiem a prawą komorą serca
  c. między lewą komorą serca a aortą
  d. między prawą komorą serca a tętnicą płucną

  77. Zastawka trójdzielna zlokalizowana jest:
  a. między lewym przedsionkiem a lewą komorą serca
  b. miedzy prawym przedsionkiem a prawą komorą serca
  c. między lewą komorą serca a aortą
  d. między prawą komorą serca a tętnicą płucną

  78. Zastawka mitralna to inaczej zastawka:
  a. dwudzielna
  b. trójdzielna
  c. półksiężycowata aorty
  d. półksiężycowata tętnicy płucnej

  79. Wskazaniem do przerwania rozpoczętej kinezyterapii u pacjenta po zawale mięśnia
  sercowego w II etapie rehabilitacji kardiologicznej jest:
  a. uzyskanie przez pacjenta tętna przekraczającego wartość 100 uderzeń na minutę
  b. uzyskanie przez pacjenta tętna większego o 20% w stosunku do wartości tętna
  wyjściowego
  c. wzrost wartości ciśnienia skurczowego ponad 40 mmHg i/lub rozkurczowego ponad 20
  mmHg w stosunku do wyjściowego
  d. wzrost wartości ciśnienia tętniczego powyżej 200/110

  80. Protokół Bruce`a, stosowany podczas testów wysiłkowych na bieżni mechanicznej ma wg
  najnowszych standardów:
  e. klasyczny 6 stopni a zmodyfikowany 7 stopni
  f. klasyczny 7 stopni a zmodyfikowany 8 stopni
  g. klasyczny 7 stopni a zmodyfikowany 9 stopni
  h. klasyczny 6 stopni a zmodyfikowany 8 stopni

  81. Wskazaniem do przerwania próby wysiłkowej jest wzrost ciśnienia tętniczego:
  a. pow. 180/110
  b. pow. 200/110
  c. pow. 220/100
  d. pow. 230/120

  82. W II etapie rehabilitacji kardiologicznej (model B) u pacjenta po zawale mięśnia
  sercowego intensywność ćwiczeń ustalisz:
  a. wg wzoru: tętno spoczynkowe + 20 do 40% rezerwy tętna
  b. wg wzoru: tętno spoczynkowe + 40 do 50% rezerwy tętna
  c. wg wzoru: tętno spoczynkowe + 50 do 60% rezerwy tętna
  d. obliczając 40-50% obciążenia maksymalnego

  83. Twórca „Polskiego Modelu Rehabilitacji Kardiologicznej” był:
  a. prof. P. Dylewicz
  b. prof. Z. Askanas
  c. prof. S. Rudnicki
  d. prof. J.Kuch

  84. Skrót określający chorobę niedokrwienną serca to:
  a. MIC (łac) lub CAD (ang)
  b. IM (łac) lub MI (ang)
  c. SA (łac) lub AS (ang)
  d. SA (łac) lub MI (ang)

  85. 4 faza tonów Korotkowa to:
  a) oznacza moment, gdy tony nagle ulegają ściszeniu, stają się miękkie, dmuchające, stłumione
  b) pojawianie się słabych tonów o charakterze stuków, których głośność stopniowo wzrasta w miarę upuszczania powietrza z mankietu
  c) oznacza poziom ciśnienia, przy którym słyszy się ostatni ton, po którym następuje całkowite zniknięcie tonów (cisza)
  d) tony stają się ”chropawe” i ich intensywność wzrasta

  86. U chorych z OZW bez zawału/NSTEMI należy wykonać submaksymalne badanie wysiłkowe
  A W czwartej dobie
  B W pierwszej dobie
  C W szóstej dobie
  D Próba wysiłkowa u tych chorych jest przeciwwskazana

  87. 5 faza tonów Korotkowa to:
  e) oznacza moment, gdy tony nagle ulegają ściszeniu, stają się miękkie, dmuchające, stłumione
  f) pojawianie się słabych tonów o charakterze stuków, których głośność stopniowo wzrasta w miarę upuszczania powietrza z mankietu
  g) oznacza poziom ciśnienia, przy którym słyszy się ostatni ton, po którym następuje całkowite zniknięcie tonów (cisza)
  h) tony stają się ”chropawe” i ich intensywność wzrasta

  88. VCO2 to
  a) pochłanianie tlenu na jednostkę masy ciała
  b) zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym
  c) pochłanianie tlenu na progu beztlenowym
  d) współczynnik wymiany oddechowej

  89. VE to:
  a) wentylacja minutowa
  b) częstość oddechów
  c) wysycenie tlenem krwi tętniczej
  d) przepływ oddechowy

  90. Na wielkość VO2 nie ma wpływu:
  a) stężenie hemoglobiny
  b) saturacja tętnicza
  c) dyfuzja gazów w tkankach
  d) żadne w powyższych

  91. Próg beztlenowy oznacza:
  a) etap wysiłku, w którym beztlenowe procesy produkcji energii biorą przewagę nad przemianami tlenowymi
  b) etap wysiłku, w którym tlenowe procesy produkcji energii biorą przewagę nad przemianami beztlenowymi
  c) różnicę maksymalnej spoczynkowej wentylacji i wentylacji osiągniętej w czasie wysiłku
  d) wentylację minutową konieczną do pochłonięcia litra tlenu

  92. Dyfuzja gazów w tkankach to:
  a) przepływ płynu ustrojowego przez tkankę lub narząd
  b) wymiana tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy krwią, a tkanką
  c) Zdolność eliminacji CO2 na minutę
  d) Zdolność poboru O2 na minutę

  93. PeakVO2 to:
  a) szczytowe zużycie tlenu
  b) maksymalny pobór tlenu
  c) szczytowe wydalanie dwutlenku węgla
  d) maksymalne wydalanie dwutlenku węgla

  94. Rezerwę tętna oblicza się:
  a) obliczając tętno przewidywalne – tętno osiągnięte
  b) obliczając 60% maksymalnego tętna wysiłkowego + tętno spoczynkowe
  c) obliczając 60-80% maksymalnego tętna wysiłkowego
  d) obliczając 40-60% maksymalnego tętna wysiłkowego

  95. Różnica tętniczo-żylna wysycenia tlenem jest wskaźnikiem:
  a) wychwytu tlenu w tkankach
  b) maksymalnego osiągnięcia poboru tlenu
  c) wydalania dwutlenku węgla z tkanek
  d) szczytowego zużycia tlenu

  96. Zdrowe osoby osiągają AT na poziomie:
  a) 40–60% peak VO2
  b) 10–20% peak VO2
  c) 80% peak VO2
  d) 100% peak VO2

  97. VE/VCO2 to:
  a) wentylacja minutowa potrzebna do poboru litra O2
  b) wentylacja minutowa potrzebna do wydalenia litra CO2
  c) zmiany ciśnień końcowowydechowych CO2
  d) zmiany ciśnień końcowowydechowych O2

  98. Klasyfikacja niewydolności serca Webera określana jest na podstawie:
  a) Peak VO2, VAT
  b) VO2max, VEmax
  c) VE/VCO2, VO2/WR
  d) PetCO2, saturacji O2

  99. U chorych z niewydolnością serca VE/VCO2 osiąga:
  a) wyższe wartości w porównaniu z osobami zdrowymi
  b) niższe wartości w porównaniu z osobami zdrowymi
  c) takie same wartości co osoby zdrowe
  d) VE/VCO2 nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego

  1. Centralna adaptacja układu krążenia nie jest związana ze:
  a. zwolnieniem częstotliwości rytmu serca
  b. wydłużeniem okresu rozkurczu serca
  c. obniżenie ciśnienia tętniczego krwi na danym poziomie obciążenia
  d. poprawą skurczu włókien mięśniowych szybko kurczliwych

  2. Wpływ aktywności ruchowej na reakcje hormonalne to:
  a. zmniejszenie wielkości adypocytów
  b. obniżenie stężenia insuliny we krwi
  c. wzrost wrażliwości tkanki tłuszczowej na działanie czynników lipolitycznych
  d. wzrost aktywności lipazy lipoproteinowej

  3. Kardioprotekcyjnym wpływem wysiłku fizycznego na układ nerwowy nie jest:
  a. Obniżenie aktywności składowej współczulnej AUN
  b. Poprawa wskaźników dobowej zmienności rytmu serca i czułości odruchu z baroreceptorów
  c. Obniżenie stężenia katecholamin w czasie wysiłku
  d. Powiększenie i poprawa funkcji mitochondriów

  4. Wpływ wysiłku fizycznego na układ hemostazy to:
  a. zmniejszenie aktywności fibrynolitycznej osocza
  b. zmniejszenie objętości naczyniowego łożyska płucnego
  c. spadek objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca o ok. 17–20 proc.
  d. nasilona skłonność do depresji

  1. Zmiany treningowe w obrębie tkanki tłuszczowej nie dotyczą:
  a. zmniejszenia wielkości adypocytów
  b. wzrostu aktywności lipazy lipoproteinowej
  c. wzrostu wrażliwości komórek tłuszczowych na insulinę
  d. wzrostu stężenia properdyny

  2. Kardioprotekcyjnym wpływem wysiłku fizycznego na naczynia krwionośne nie jest:
  a. zwiększenie gęstości naczyń wieńcowych
  b. zwiększenie gęstości naczyń obwodowych
  c. poprawa zdolności transportowych naczyń wieńcowych
  d. nasilenie angiogenezy w obrębie mięśnia sercowego

  W skali Fontaine’a stopień III oznacza:
  A brak objawów
  B chromanie przestankowe
  C bóle spoczynkowe
  D martwicę
  E żadne

  Uzasadnienie: Skali Fontaine’a używa się do wyboru metody leczenia, ustalenia wskazań do operacji i rokowania w niedrożności tętnic kończyn dolnych. Skala jest czterostopniowa: I – bez objawów II – chromanie przestankowe III – bóle spoczynkowe IV – martwica Leczenie operacyjne jest wskazane w III i IV stopniu. W II stopniu może nim być krótki dystans chromania.

  Krytyczne niedokrwienie kończyn:
  A rozpoznajemy, gdy ból spoczynkowy trwa dłużej niż dwa tygodnie i wymaga silnych leków przeciwbólowych
  b rozpoznajemy u chorych z niedokrwiennym bólem spoczynkowym w stopniu II wg klasyfikacji Fontaine'a
  c rozpoznajemy u chorych z owrzodzeniami w okolicy kostek w stopniu II wg klasyfikacji Fontaine'a
  d stwierdzenie tętna na tętnicach obwodowych wyklucza ciężkie niedokrwienie
  rozpoznajemy, gdy ciśnienie na poziomie kostek wynosi 70-90 mm Hg

  Uzasadnienie: Termin krytyczne niedokrwienie kończyn powinien być używany jedynie w odniesieniu do chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyny dolnej. Obejmuje on chorych z niedokrwiennym bólem spoczynkowym, w stopniu III wg klasyfikacji Fontaine'a oraz chorych z owrzodzeniami niedokrwiennymi lub martwicą, w stopniu IV wg klasyfikacji Fontaine'a. Krytyczne niedokrwienie kończyny rozpoznajemy wówczas gdy: • ból spoczynkowy trwa dłużej niż dwa tygodnie i wymaga silnych leków przeciwbólowych • stwierdza się zamiany martwicze lub zgorzelinowe na stopie • ciśnienie na poziomie kostek 50-70 mm Hg • ciśnienie na paluchu <30-50 mm Hg • ciśnienie parcjalne tlenu TcPO2 <30-50 mm Hg. Stwierdzenie tętna na tętnicach obwodowych nie wyklucza ciężkiego niedokrwienia.

  Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące żylaków kończyn dolnych:
  A żylaki pierwotne charakteryzujące się nieznaną etiologią, występują przy prawidłowym stanie żył głębokich
  B żylaki wtórne są następstwem przebytej zakrzepicy, niewydolności żył głębokich, przeszywają¬cych bądź przetok tętniczo-żylnych
  C odpływ krwi z kończyn dolnych zależy od ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej
  D wśród najczęściej wymienianych przyczyn powstawania żylaków wymienia się zbyt niskie ciśnienie hydrostyczne w żyłach kończyn dolnych
  E żylaki są najczęstszą postacią kliniczną przewlekłej niewydolności żylnej

  Uzasadnienie: Najczęściej wymieniane przyczyny powstawania żylaków to osłabienie ściany żylnej, niewydolność zastawek żył i nadmierne ciśnienie hydrostatyczne w żyłach kończyn dolnych.

  1. Podczas wykonywania wysiłków ciśnienie krwi skurczowe:
  a) wzrasta osiągając odpowiedni do intensywności poziom
  b) stosowanie do intensywności obniża się
  c) pozostaje na niezmienionym poziomie
  d) indywidualnie różnie
  2. Minutowe zużycie tlenu w spoczynku wynosi:
  a) 2,5 ml/min
  b) 3,0 ml/min
  c) 3,5 ml/min
  d) 4,5 ml/min
  3. Dyfuzja gazów w tkankach to:
  a) przepływ płynu ustrojowego przez tkankę lub narząd
  b) wymiana tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy krwią, a tkanką
  c) Zdolność eliminacji CO2 na minutę
  d) Zdolność poboru O2 na minutę
  4. Centralna adaptacja układu krążenia jest związana ze:
  a) zwiększenie zakresu ruchów w stawach
  b) wydłużeniem okresu rozkurczu serca
  c) wzrostem masy i stopnia mineralizacji tkanki kostnej
  d) poprawą skurczu włókien mięśniowych szybko kurczliwych
  5. Zmiany w autonomicznym układzie nerwowym nie są związane ze:
  a) wzrostem aktywności składowej przywspółczulnej AUN
  b) obniżeniem aktywności składowej współczulnej AUN
  c) poprawą wskaźników dobowej zmienności rytmu serca i czułości odruchu z baroreceptorów
  d) wzrostem aktywności fibrynolitycznej osocza
  6. Wpływ aktywności ruchowej na usprawnieni koordynacji nerwowo-mięśniowej to:
  a) zwiększenie siły skurczu dowolnego
  b) zwiększenie ukrwienia i odżywienia stawów
  c) wzrost masy i stopnia mineralizacji tkanki kostnej
  d) zmniejszenie wielkości adypocytów
  7. Kardioprotekcyjnym wpływem wysiłku fizycznego na układ nerwowy nie jest:
  a) poprawa wskaźników dobowej zmienności rytmu serca i czułości odruchu z baroreceptorów
  b) wzrost aktywności układu antyoksydacyjnego
  c) wzrost aktywności składowej przywspółczulnej AUN
  d) obniżenie aktywności składowej współczulnej AUN
  8. Zmiany treningowe w obrębie tkanki tłuszczowej nie dotyczą:
  a) zmniejszenia wielkości adypocytów
  b) wzrostu aktywności lipazy lipoproteinowej
  c) wzrostu wrażliwości komórek tłuszczowych na insulinę
  d) wzrostu stężenia properdyny
  9. Wpływ aktywności ruchowej na naczynia wieńcowe to:
  a) wzrost różnicy tętnico-żylnej w czasie wysiłku
  b) obniżenie stężenia homocysteiny
  c) wzrost aktywności lipazy lipoproteinowej
  d) wzrost stężenia mioglobiny i ilości glikogenu

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.